bannner
当前位置: 首页 > 产品中心
产品编号: 产品名称 标准值 CAS号 规格 标准价 库存 货期 有效期 研制单位 数量 购买
GBW(E)082761
GBW(E)082761
丙酮中乙基溴硫磷
丙酮中乙基溴硫磷
100μg/mL
100μg/mL
4824-78-6
4824-78-6
1.2mL
¥80 22 现货 2021-06-17
坛墨质检
GBW(E)082947
GBW(E)082947
丙酮中残杀威
丙酮中残杀威
114-26-1
114-26-1
1.2mL
¥80 1 现货 2020-03-22
坛墨质检
GBW(E)082756A
GBW(E)082756A
丙酮中灭菌磷
丙酮中灭菌磷
5131-24-8
5131-24-8
1.2mL
¥200 4 现货 2020-06-11
坛墨质检
GBW(E)082332A
GBW(E)082332A
丙酮中喹硫磷
丙酮中喹硫磷
1000μg/mL
1000μg/mL
13593-03-8
13593-03-8
1.2mL
¥200 25 现货 2020-06-23
坛墨质检
GBW(E)082598A
GBW(E)082598A
丙酮中除线磷
丙酮中除线磷
1000μg/mL
1000μg/mL
97-17-6
97-17-6
1.2mL
¥200 4 现货 2020-06-19
坛墨质检
GBW(E)082947A
GBW(E)082947A
丙酮中残杀威
丙酮中残杀威
1000μg/mL
1000μg/mL
114-26-1
114-26-1
1.2mL
¥200 34 现货 2021-12-04
坛墨质检
GBW(E)082750
GBW(E)082750
苯中α-硫丹
苯中α-硫丹
100μg/mL
100μg/mL
959-98-8
959-98-8
1.2mL
¥80 31 现货 2020-06-19
坛墨质检
GBW(E)082756
GBW(E)082756
丙酮中灭菌磷
丙酮中灭菌磷
100μg/mL
100μg/mL
5131-24-8
5131-24-8
1.2mL
¥80 4 现货 2020-03-20
坛墨质检
GBW(E)082377
GBW(E)082377
丙酮中乙草胺
丙酮中乙草胺
100μg/mL
100μg/mL
34256-82-1
34256-82-1
1.2mL
¥50 11 现货 2020-05-20
坛墨质检
GBW(E)082757A
GBW(E)082757A
丙酮中内吸磷-S
丙酮中内吸磷-S
126-75-0
126-75-0
1.2mL
¥300 6 现货 2020-04-18
坛墨质检
GBW(E)082321
GBW(E)082321
丙酮中哒嗪硫磷
丙酮中哒嗪硫磷
100μg/mL
100μg/mL
119-12-0
119-12-0
1.2mL
¥80 9 现货 2020-08-15
坛墨质检
GBW(E)082757
GBW(E)082757
丙酮中内吸磷-S
丙酮中内吸磷-S
100μg/mL
100μg/mL
126-75-0
126-75-0
1.2mL
¥80 ≥50 现货 2020-08-07
坛墨质检
GBW(E)082339
GBW(E)082339
丙酮中抗蚜威
丙酮中抗蚜威
100μg/mL
100μg/mL
23103-98-2
23103-98-2
1.2mL
¥50 43 现货 2020-07-28
坛墨质检
GBW(E)082408A
GBW(E)082408A
苯中五氯硝基苯
苯中五氯硝基苯
82-68-8
82-68-8
2mL
¥200 9 现货 2020-03-28
坛墨质检
GBW(E)082345
GBW(E)082345
丙酮中哒螨灵(哒螨酮)
丙酮中哒螨灵(哒螨酮)
100μg/mL
100μg/mL
96489-71-3
96489-71-3
1.2mL
¥80 ≥50 现货 2021-12-03
坛墨质检
GBW(E)082334A
GBW(E)082334A
丙酮中杀扑磷
丙酮中杀扑磷
950-37-8
950-37-8
1.2mL
¥200 2 现货 2020-06-20
坛墨质检

元素周期表 x